میکروکتاب تو خفن هستی (نوشتاری)

جلو برو تا موفق بشی

You Are a Badass
نویسنده: جین سینسرو
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
دو ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه