میکروکتاب خودت را نابود نکن (نوشتاری)

به جای زیاد فکر کردن، بیشتر زندگی کن

Unfu*k yourself
نویسنده: گری جان بیشاپ
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت