میکروکتاب خود برتر (نوشتاری)

خودت باش، فقط کمی بهتر

Best Self
نویسنده: مایک بایر
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت و ۴۰ دقیقه