میکروکتاب دگرگونی زندگی با جادوی نظم

هنر ژاپنی برای ساماندهی و نظم به زندگی

The Life-Changing Magic of Tidying Up
نویسنده: ماری کندو
فاطمه فراهانی
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه