میکروکتاب دیگه گند نزن (نوشتاری)

به جای تخریب خودت، زندگی کن

Stop Doing That Sh*t
نویسنده: گری جان بیشاپ
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت