میکروکتاب شجاعت (نوشتاری)

غلبه‌‌بر ترس‌ها و برانگیختن اعتماد به نفس

Courage
نویسنده: دبی فورد
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت