میکروکتاب شیب (نوشتاری)

هنر ادامه دادن و متوقف شدن!

Dip
نویسنده: ست گودین
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه