میکروکتاب به تغییر فکر کن (صوتی)

۱۱ روشی که افراد موفق در کار و زندگی از آن استفاده می‌کنند

Thinking for a change
نویسنده: جان مکسول
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی