میکروکتاب تغییر (صوتی)

چطور وقتی تغییر سخت است، تغییر کنیم!

Switch
نویسنده: چیپ هیث
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۱۱ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی