میکروکتاب راهنمای خوشحالی (صوتی)

راهکار‌های امروزی و واقعی برای خوشحالی در زندگی

The Guide to Happiness
نویسنده: مارک منسون
راوی: پدرام شهرآبادی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی