میکروکتاب راهنمای خودشناسی (صوتی)

قدرت دست باورهاست و ذهن سازنده آنها

SELF-KNOWLEDGE
نویسنده: مارک منسون
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: یک ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی