میکروکتاب راهنمای خودشناسی (نوشتاری)

قدرت دست باورهاست و ذهن سازنده آنها

SELF-KNOWLEDGE
نویسنده: مارک منسون
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: یک ساعت