میکروکتاب مذاکره استراتژیک (صوتی)

یک فرایند ۴ مرحله‌ای برای دستیابی به موفقیت در مذاکره

Strategic negotiation
نویسنده: برایان دایتمایر
راوی: سلمان ظاهری
۵۵ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی