میکروکتاب غول درون (نوشتاری)

نحوه عملکرد و چگونگی استفاده از ضمیر ناخودآگاه

The Genie Within
نویسنده: هری کارپنتر
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه