میکروکتاب من چه کسی هستم؟ (نوشتاری)

راهنمایی برای کشف خودتان و ارزش‌هایتان

Personal Values
نویسنده: مارک منسون
سبکتو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸۰ دقیقه