میکروکتاب استقلال مالی (نوشتاری)

آموزش چهاروجهی گردش پول

Rich dad's cashflow quadrant
نویسنده: رابرت کیوساکی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه