میکروکتاب الیور تویست

کودکی در جامعه‌ای بی‌رحم

Oliver Twist
نویسنده: چارلز دیکنز
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه