میکروکتاب باشگاه ۵ صبحی‌ها

صبح شما، تمام زندگی شما را می‌سازد

The 5am Club
نویسنده: رابین شارما
فاطمه فراهانی
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه