میکروکتاب به تغییر فکر کن

۱۱ روشی که افراد موفق در کار و زندگی از آن استفاده می‌کنند

Thinking for a change
نویسنده: جان مکسول
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت