میکروکتاب به تغییر فکر کن (نوشتاری)

۱۱ روشی که افراد موفق در کار و زندگی از آن استفاده می‌کنند

Thinking for a change
نویسنده: جان مکسول
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت