میکروکتاب بیشعوری (نوشتاری)

راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت

Asshole No More
نویسنده: خاویر کرمنت
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت