میکروکتاب بیشعوری

راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت

Asshole No More
نویسنده: خاویر کرمنت
فاطمه فراهانی
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت