میکروکتاب ترک سیگار به آسان‌ترین روش

۳۰ میلیون نفر با این روش آزاد شدند

The Easy Way to Stop Smoking
نویسنده: آلن کار
سبکتو
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه