میکروکتاب تغییر

چطور وقتی تغییر سخت است، تغییر کنیم!

Switch
نویسنده: چیپ هیث
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه