میکروکتاب تغییر (نوشتاری)

چطور وقتی تغییر سخت است، تغییر کنیم!

Switch
نویسنده: چیپ هیث
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه