میکروکتاب رهبران آخر از همه غذا می‌خورند

چرا بعضی تیم‌ها در همکاری باهم موفق هستند و برخی نه؟

Leaders Eat Last
نویسنده: سایمون سینک
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه