میکروکتاب رهبران آخر از همه غذا می‌خورند (نوشتاری)

چرا بعضی تیم‌ها در همکاری باهم موفق هستند و برخی نه؟

Leaders Eat Last
نویسنده: سایمون سینک
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه