میکروکتاب شبح اپرا

اثری ماندگار از گاستون لورو

The Phantom of the Opera
نویسنده: گاستون لورو
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت