میکروکتاب صبح جادویی (نوشتاری)

شش عادتی که با انجام آن‌ها قبل از ساعت ۸ صبح، زندگی‌تان دگرگون خواهد شد

The Miracle Morning
نویسنده: هال الرود
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت