میکروکتاب عادت دستیابی (نوشتاری)

آرزو کردن دیگه بسه، شروع کنید و فرمان زندگی را به دست بگیرید

The Achievement Habit
نویسنده: برنارد راث
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه