میکروکتاب مذاکره استراتژیک (نوشتاری)

یک فرایند ۴ مرحله‌ای برای دستیابی به موفقیت در مذاکره

Strategic negotiation
نویسنده: برایان دایتمایر
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت