میکروکتاب معجزه

۲۶ روز سپاسگزاری برای آینده‌ای شگفت انگیز

The Magic
نویسنده: راندا برن
فاطمه فراهانی
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت