میکروکتاب معجزه (نوشتاری)

۲۶ روز سپاسگزاری برای آینده‌ای شگفت انگیز

The Magic
نویسنده: راندا برن
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت