میکروکتاب مکبث

نمایشنامه‌ای جاودان از شکسپیر

Macbeth
نویسنده: ویلیام شکسپیر
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت