میکروکتاب هزار و یک شب

دفتر اول: قصه‌گو شدن شهرزاد

One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
جلال نوع‌پرست
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵۰ دقیقه