میکروکتاب هزار و یک شب (نوشتاری)

دفتر دوم: صیاد و دیو

One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
جلال نوع‌پرست
دسته: داستان و رمان
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶۰ دقیقه