میکروکتاب هزار و یک شب

دفتر دوم: صیاد و دیو

One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
جلال نوع‌پرست
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶۰ دقیقه