میکروکتاب هزار و یک شب (نوشتاری)

دفتر سوم: حمال و دختران ۱

One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
جلال نوع‌پرست
دسته: داستان و رمان
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶۰ دقیقه