میکروکتاب هزار و یک شب

دفتر پنجم: شمس‌الدین و نورالدین

One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
جلال نوع‌پرست
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶۰ دقیقه