میکروکتاب هزار و یک شب (نوشتاری)

دفتر چهارم: حمال و دختران ۲

میکروکتاب هزار و یک شب قسمت سوم: حمال و دختران ۱ One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
جلال نوع‌پرست
دسته: داستان و رمان
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶۰ دقیقه