میکروکتاب هنر کار گروهی

راندمان همکاری با یکدیگر را به حداکثر برسانید

Art of Team Work
نویسنده: کارولین کایتوکس
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت