میکروکتاب هوش تجاری (نوشتاری)

برای فراگیری سریع بینش تجارت

Business Think
نویسنده: دیو مارکوم
نویسندگان همکار: استو اسمیت و ماهان خالسا
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه