میکروکتاب هوش تجاری

برای فراگیری سریع بینش تجارت

Business Think
نویسنده: دیو مارکوم
نویسندگان همکار: استو اسمیت و ماهان خالسا
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه