میکروکتاب چک لیست

چطور کارها را به شکل درست انجام دهیم

The Checklist Manifesto
نویسنده: آتول گاواندی
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت