میکروکتاب چک لیست (نوشتاری)

چطور کارها را به شکل درست انجام دهیم

The Checklist Manifesto
نویسنده: آتول گاواندی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت