میکروکتاب گاراژ خود را بسازید

راهکارهایی برای شکوفا شدن خلاقیت پنهان شرکت شما

Build Your Own Garage
نویسنده: برند اشمیت
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه