میکروکتاب گلوله برفی (نوشتاری)

وارن بافت و سبک زندگی تجاری او

The Snowball
نویسنده: اشلی شرودر
سبکتو
دسته: بیوگرافی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت