میکروکتاب گلوله برفی

وارن بافت و سبک زندگی تجاری او

The Snowball
نویسنده: اشلی شرودر
سبکتو
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت