میکروکتاب ۲۱ روز تا رسیدن به تحول

قدم‌های ساده در ۲۱ روز برای تقویت روحیه

21 Days to Master Affirmations
نویسنده: لوییز هی
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه