میکروکتاب هدف زندگی‌ات را پیدا کن (نوشتاری)

راهنمایی برای اینکه باید با زندگی خود چه کنید

Finding your life purpose
نویسنده: مارک منسون
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵۰ دقیقه