میکروکتاب همه چیز به فنا رفته (نوشتاری)

کتابی درباره امید

Everything is F*cked
نویسنده: مارک منسون
محمد امیدی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه