میکروکتاب حکایت دولت و فرزانگی (نوشتاری)

آنچه که برای توانگر شدن باید بدانید

The instant millionaire
نویسنده: مارک فیشر
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت