میکروکتاب رویاهایت را به واقعیت تبدیل کن (نوشتاری)

تغییر ذهنیت برای دستیابی بدون زحمت به رویاها

Turning Dreams into Reality
نویسنده: یووال طبیب
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه