میکروکتاب زن پولدار (نوشتاری)

موفقیت مالی برای خانم‌ها

Rich woman
نویسنده: کیم کیوساکی
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه