میکروکتاب چانه زنی با شیطان (نوشتاری)

چه زمانی مذاکره کنیم و چه زمانی مبارزه

Bargaining with the Devil
نویسنده: رابرت منوکین
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت و ۲۰ دقیقه