میکروکتاب قانون ۵ ثانیه (نوشتاری)

با شجاعت، زندگی، کار و اعتمادبه‌نفس خود را بهبود ببخشید

The 5 seconds rule
نویسنده: مل رابینز
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت