نانوکتاب زندگی من به عنوان یک تحلیلگر

تاثیرات فیزیک روی تحلیل‌های مالی

My Life as a Quant
نویسنده: امانوئل درمن
مهدی افشاریان
۳۳ دقیقه

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها