نانوکتاب زیاد شکست بخورید اما سریع

چگونه شکست می‌تواند باعث موفقیت شود

Fail fast, Fail often
نویسنده: رایان بابینو
راوی: دادبه دادمهر
۲۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها