نانوکتاب چطور یک رواقی باشیم

استفاده از دانش گذشتگان برای زندگی مدرن

How to be a Stoic
نویسنده: مسیمو پیگلیوچی
مهدی افشاریان
۳۱ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها